Warning: mysqli_connect() [function.mysqli-connect]: (28000/1045): Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in /home/www/wonderlandarmenia.com/site/arab/apps/content_yerevansights.php on line 106

میدان جمهوری - این میدان در مرکز شهر ایروان قدیم واقع شده که در سال1926 میلادی با طراحی ونظارت مستقیم الکساندر تامانیان بنا گردیده است.طرح این میدان که به شکل بیضیبنا گردیده ساختار پیچیده ای دارد ودر اطراف آن ساختمان های دولتی و فرهنگی قرار گرفته است که شامل ساختمان هیأت دولت (درضلع شمال شرقی ) وزارت امور خارجه (در ضلع شمال غـربی ) هتل زنجیره ای(در ضلع جنوب غـربی ) وپست مرکزی (درضلع جنوب شرقی) ودرسمتشمالی مرکز میدان ساختمان موزه تاریخ وملی ارمنستان قرار گرفته است. مقابل موزه، فواره های آب توأم با موزیک قرارگرفته که با پخش آهنگ هاونورپردازی روح بخش و دلچسب هماهنگ است.در ایام جشن های ملی، مراسم زیادی در این میدان برگزارمی شود و برنامه ها با اجراینمایشآتش بازی هیجان انگیزی که جلوۀ مخصوص به خود را دارد پایان می یابد.

ساختمان اپرا - این بنا یکی ازشاهکارهای معماری شهر ایروان ودر زمرۀ یکی از 10 سالن اپرای معروف و برتر دنیا می باشد که بنام آرام خاچاتوریان (ا ولین اپرا نویس ارمنی ) نام گذاری شده است. اساساً این ساختمان از 2 قسمت اصلی تشکیل شده که سالن غـربی آن سالن فیل هارمونیک (ارکستر سمفونی ) به نام آرام خاچاتوریان و سالن شرقی آن سالن اپرا وباله به نام آلکساندر سپنداریان می باشد. این بنا با طراحی و نظارت مستقیم معمار معروف آلکساندر تامانیان در سال1931 میلادی ساخته شده ودر سال 1936 میلادی در نمایشگاه بین المللی پاریس برندۀ مدال طلای معماری بوده است. اولین برنامه ای که در آن اجرا شد درسال 1932 بوده است.درسالهای اخیرساختمان اپرا یکی از مراکز مهم وکلیدی برای جذب گردشگران محسوب می شود و هنرمندانِ بسیار معروفی جهت برگزاری کنسرتهای موسیقی خود درساختمان اپرا به ارمنستان سفرمی کنند واز استقبال گرم ودلپذیردولت و مردم برخوردارمی شوند .مراکز تـفـریحی بسیاری دراطراف ساختمان اپرا دایر گردیده که تمام مسافران از این امکانات، مخصوصاً در فصل تابستان استفاده می نمایند.

ماتناداران - ماتنادارانیکیازقدیمیترینوثروتمندترینگنجینههایکتابدردنیااستکهتوسطمارکگریکوریاندرسال 1957 میلادیپایهگذاریشدهاست. مجموعهایازپلههاشمارابهسمتمجسمهمسروپماشتوسپایهگذارالفبایارمنیهدایتمیکند. حروفالفبایارمنیبررویدیوارپشتیمجسمهحکاکیشدهاست. مجموعهاینکتابهاشامل 1700 نسخهخطیاستکهتقریباشاملتمامنسخههایفرهنگیوعلمیدورانباستانیومیانهاست. ایننسخههاشاملتاریخجغرافیادستورزبانفلسفهقانونعلمپزشکیریاضیاتگیتیشناسیتحقیقاتنظریدرموردتقویمعلمکیمیاعلمشیمیترجمههاادبیاتتاریخشماریتاریخهنرنقاشیباتذهیب (مینیاتور) موسیقیوتاترهستند. همچنیننسخههایخطیبهزبانهایعربیفارسییونانیلاتیناتیوپیهتدیژاپنیوجوددارد. قبلازوروردبهموزهمجسمههایازفیلسوفاندانشمندانوهنرمندنباستانیقراردارد. بهمحضوروداردرهایبزرگمساندودشاهدجنگآوارایرمیشویدکهبهصورتموزایکهالورودیراتزیینکردهاست.

کاسکاد مجموعهکاسکاد،راه‌پلهباشکوهوعظیمیاستکهدرکشورارمنستانواقعشدهاستومرکزشهرایروانرابهپارکهافتناکوخیابانمانیومنتپیوندمی‌دهد.موزههنریکافسجیاندایراست.گروهیازمردماینجارامکانمناسبیبراییکاستراحتکاملمی‌دانند.ایدهایجادپیوندبینخیابانمانیومنتومرکزشهرایروان،نخستینباردرزمانحکومتجماهیرشورویدرسال‌های۱۹۷۰ مطرحشد. درآنزمانمعمارارشدشهرایروانالکساندرتامانیان (۱۹۳۶ – ۱۸۷۸) بود.ایدهالکساندرتامانیانبه‌اینشکلبودکهبینبخشمسکونیومرکزیشهرپیوندایجادشود. تصویریکهاودرذهنشترسیمکردهبودشاملمحوطه‌ایبافضایسبزوسیع،باغوآبشارمی‌شد.درحالحاضرمجموعهکاسکاد۵۷۲پلهداردوپهنایبنا۵۰متراست. ارتفاعمجموعهازپایین‌ترینبخشتابلندترینقسمتآنبرابربا۳۰۲متراست. همچنینارتفاعمجموعهازپایین‌ترینبخشتابلندترینقسمتبالکنآنبه۴۵۰مترمی‌رسد. مساحتقسمتنیمه‌کارهمجموعههمحدودا۷۸متراست.درفضایجلویمجموعهکاسکادمحوطهسبززیادیدرمساحت‌هایکوچکدیدهمی‌شودوگل‌هایرنگانگیدرباغچه‌هایزیبایاینقسمتبهشکلهنرمندانهپرورشیافته‌اند. دراینجاهمچنینتعدادزیادیمجسمهدرطرحواشکالمختلفوجودداردکهتوجهگردشگرانراجلبمی‌کنن.

پرک پیروزی اینپارکدربالایهزارپلهواقعشدهوبهارمنیناماینپارکهاقتاناکبهمعنیپیروزیمیباشددراینپارکشهربازیورستورانهایکوچکباموسیقیزندهوجودداردهمچنیندراینپارکیکدریاچهکوچکوجود.درانتهایاینپارکمجسمهزیبایمادرارمنستانوجودداردکهدرزیراینمجسمهموزهجنگارمنستانواقعمیباشد. بلندای این مجسمه چنان است که هر جای این شهر بایستید می توانید آن را پیدا کنید. تندیسکنونیمامارمنستان،به‌جایتندیسژوزفاستالیندراینپارکنشسته‌است. مجسمهاستالینیادمانپیروزیدرجنگبزرگمیهنیشورویبودتندیساستالیندرسال ۱۹۶۷ برداشتهشدومجسمهمامارمنستانکهتوسطآراهاروتیونیانطراحیشدهجایآنراگرفت.

تسیتسرناکابرد - روی تپه ای در پارک تسیتسرناکابرد بنای یادبود قربانیان کشتا دسته جمعی قرار گرفته است . همه ساله در 24 آوریل هزاران نفر از ارمنیان در این محل جمع می شوند تا به این قربانیان ادای احترام کنند . در آوریل 1915 یک و نیم میلیون نفر از ارمنیان ساکن در ترکیه توسط پادشاهان عثمانی آواره ، مجروح و کشته شدند . این بنا بر فراز دره هرازدان قرار دارد و در سال ۱۹۶۵ به فراخور پنجاهمین سالگرد نسل‌کشی ارمنیان بر پا شد.نام این بنا در ارمنی دْزیدْزِرْناگاپِرْت است به معنی پناهگاه پرستوها. ۱۲ ستون نماینده ۱۲ استانی است که ارمنیها در آنجا کشتار شدند. در میان این ستونها آتش جاویدان قرار دارد که نماینده روح و روان خاموشی ناپذیر ارامنه است. ستون ۴۴ متری سوزن شکل کنار آن نماد زایش دوباره مردم ارمنی است. در طول بوستان پیرامون این بنا، دیواری ۱۰۰ متری قرار دارد که نام شهرها و روستاهایی که نسل‌کشی در آنها صورت گرفته بر روی آن نوشته شده است .

پارک دنیای آب -پارک دنیای آب ارمنستان در ناحیه نور نورک ایروان در خیابان میاسنیکیان قرار دارد و دارای یک پارک آبی روباز به مساحت 2/5 هکتار و یک پارک آبی سرپوشیده به مساحت 0/5 هکتار می باشد. پارک سرباز آن در سال 2001 افتتاح شد و دارای دو استخر بزرگ، یک استخر کودکان، یک استخر VIP و سه استخر برای بازی های آبی است. پارک سرپوشیده آن در سال 2008 گشایش یافت و دارای دو استخر بزرگ و یک استخر کودکان و امکانات دیگری مثل باشگاه بدنسازی می باشد.