Our company provides free maps, souvenirs to all our travelers. All the travelers using our tour-services are welcomed in an Armenian family.

ارمنستان پیش از سال ۱۴۵۴ سرزمینی که با سلطنتی توانگرو با فرهنگی پرمایه و تمدنی غنی که در برهه‌ای از زمان تمامی سرزمین های اطراف دریای سیاه و خزر را در بر می ‌گرفت. این کشور در زبان ارمنی هایک نامیده میشد که بعداً به هایستان تغییر یافت. این نام به طور سنتی از نام هایک، بنیانگذار افسانه ای ملت ارامنه و با الهام از نام نوح پیامبر گرفته شده است که بر اساس نوشته موسی خورنی، تاریخ نویس ارمنی، هایک در سال۲۴۹۲ قبل از میلاد پادشاه بابل را شکست داد و ملت ارامنه را در منطقه آراراتت بنیاد نهاد. آنچه درپژوهش و گزارش های باستان شناسان آمده است اینکه حضور انسان در قلات ارمنستان به نیمه نخست هـزاره چهار قبل از میلادی تخمین زده شده است. در ارمنستان نمونه ها و شواهدی از ادوار اصل حجر و عهد مفرغ وجود دارد. قوم اورارتو نخستین قوم از اقوام ساکن شمال ایران و قلات ارمنستان بودند که نخست دولت مقتدری در اطراف دریاچه وان و سپس در قفقاز بنیاد نهادند. پایتخت آن، شهر توشپا بود که بعدها به وان تغییر یافت. آرگیشتی اولین پادشاه اورارتو در سال ۷۸۲ پيش از ميلاد دستوربنای شهر اربونی را داد که بعد ها به ایروان شهرت یافت. نام ارمنستان برای اولین بار در کتیبه داریوش در بیستون که مربوط به سال ۵۲۱ پيش از ميلاد است دیده می شود. مردم ارمنستان زرتشتی بودند. در طول تاریخ ارمنستان محل نبرد بود و به تصرف امپراتور ایران/ روم/بیزانس/خلافت اسلامی اعـراب/ مغولان/ تاتارها / عثمانیها و روسها در آمد. ارمنستان مدت مدیدی بخشی از ایران بود. پس از ظهور اسلام، این کشور به تصرف نیروهای عـرب در آمد و حدود دو قرن تحت استیلای خلفای اسلامی بود. از سال ۱۹۲۰ تا۱۹۹۱ میلادی ارمنستان تحت الاشعاع اتحاد جماهیر شوروی بود. بر اساس منابع موجود دولتی،ازسال ۵۹۳ ق م نام اورارتو یا آرارات به یاد مانده است.

سرزمین

ا مساحتی برابر با۲۹۸۰۰ کیلومتر مربع، همسایگان ارمنستان از غـرب، تـرکیه، در شمال، گرجستان، در شرق، جمهوری آذربایجان ودرسمت جنوب، ایران و جمهوری نخجوان می باشند و در جنوب غربی آن منطقه قفقاز واقع شده است.کشور ارمنستان کوهستانی است. ارتفاع ميانگين کشور ارمنستان از سطح دریا۱۸۰۰ متر است وبلندترین قله ارمنستان آراگاتسا استکه در شمال غرب این جمهوری واقع است و۴۰۹۰ متر ارتفاع دارد. این فلات دارای تعدادی کوهای آتش‌فشان است. بزرگترین دریاچه این کشور دریاچه سواناست کهدر ارتفاع ۱۹۲۴ متری از سطح دریا قرار گرفته و یکی از مرتفع ترین دریاچه های آب شیرین بزرگ جهان به شمار می آید.

جمعيت

جمعيت کشور ارمنستان بالغ بر سه ملیون و دویست هزار می باشد که یک ملیون از آن ساکن پایتخت، شهـرایروان هستند. جمعيتكل ارامنه جهان 9 ميليون نفر است. ارامنه در شمار ملتهايی قرار می گيرند كه بيشتر از نيمی از آنان خارج از سرزمين مادری خود زندگی می كنند. بیش از 93 درصد از جمعیت این جمهوری را ارامنه تشکیل می دهند.

پولارمنستان

اندراماست. اسکناسهاباطبقهبندیهای 100000 50000 20000 10000 5000 1000 درامیصادرشدهآند. اسکناسهای 50000 درامیدرسال 2001 میلادیبهمناسبتهزارهفتصدمینسالگردپذیرشدینمسیحیتبهعنواندینرسمیکشوربهجریانگذاشتهشدهاند. سکههاجایگزیناسکناسهایکمتراز 500 درام (10 20 50 100 200 500) هستند. ارزهایخارجیرادربانکهاویاصرافیهامیتوانیدبهدرامتبدیلکنید

تلفنهای

101 Fire آتشنشانی
102 Police پلیس
103 Emergency آتشنشانی
104 Gas service ادارهگاز
110 Time report اعلامساعت
109 Telephone directory اطلاعاتتلفت
184 Railroad information اطلاعاتراهآهن
186 Weather info اطلاعاتآبوهوا
187 Airport information اطلاعاتپرواز